Verwijzers

Informatie voor verwijzers

In Kinderpraktijk Vos wordt  beeldende- en speltherapie gegeven aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar met ontwikkelings- en of gedragsproblemen. Parallel wordt ouderbegeleiding op maat geboden.

Doorverwijzen voor beeldende en speltherapie is mogelijk bij de volgende indicaties:

 • Emotie-regulatie problematiek, problemen met affect-regulatie, onder- of overreguleren
 • Hechtingsproblematiek
  • Kinderen met gedragsproblemen en/of emotionele problemen volgens de Child Behavior Checklist (CBCL). Of bij een vermoeden van problematische gehechtheid volgens de Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG)
 • Identiteitsproblemen
  • Kinderen die een negatief of onrealistisch zelfbeeld hebben
  • Faalangst 
 • Pesten
 • Loyaliteitsconflicten, bijvoorbeeld na (v)echtscheiding
 • Verlieservaringen
 • Trauma
  • Huislijk geweld
  • (Seksueel) misbruik

Contra-indicaties:

 • Crisissituatie door onveilige woon- of opvoedingsomstandigheden
 • Ernstige lichamelijke beperkingen (visueel of tactiel) 

Kinderpraktijk Vos heeft contacten met andere gespecialiseerde instellingen en kan hier naar doorverwijzen. 

Kinderpraktijk Vos heeft een raamovereenkomst (ook in 2021) met de gemeenten: Apeldoorn en  Voorst. Op de bouwsteen: behandeling licht. Ik werk samen met praktijk Otero (Orthopedagoog).

Aanmelden kan via Centrum Jeugd en Gezin/wijkgericht team. Ook kunnen ouders rechtstreeks aanmelden. Een verwijzing van huisarts, specialist, GZ-psycholoog, kinderpsychiater is noodzakelijk om voor vergoeding door de gemeente of verzekering in aanmerking te komen. Zie voor meer informatie over de vergoeding van beeldende therapie en speltherapie bij het kopje ‘Aanmelden en vergoedingen’.

De therapeut stemt de aanpak en behandeling af op de hulpvraag en draagkracht van het kind/de jongere. De therapie kan thuis of bij het kind op school plaats vinden.

Er worden verschillende therapeutische methodes ingezet, zoals Affectregulerende vaktherapie (ArVt), Emerging Body Language (EBL), Mentaliseren bevorderende kindertherapie, Clientcentered speltherapie en Beeldcommunicatie. De gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen worden door spelen en beeldend werken, ervaren en zichtbaar. Op deze wijze wordt de problematiek inzichtelijk en behandelbaar. Hierbij loopt het proces in het beeldend werken en spel parallel aan het psychische proces.

Beeldende en speltherapie zijn ook geschikt als ondersteunende therapie naast andere behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. De therapieën kunnen onderling op elkaar afgestemd worden.

De methode zachtjes balen met Toontje kan aangeboden worden aan ouder/opvoeder en kind samen. Via gesprekjes met Toontje en spel en of beeldende activiteiten leren ouders en kinderen verstandig met baal-gedrag (emoties) om te gaan.